Current Students

Song Fang
Ph.D. Student
Fall 2013 - present.

Tao Wang
Ph.D. Student
Fall 2013 - present.

Ian Markwood
Ph.D. Student
Fall 2013 - present.

Dakun Shen
Ph.D. Student
Fall 2014 - present.

Ahmad Alagil
Ph.D. Student
Fall 2014 - present.

Abed Alanazi
Ph.D. Student
Fall 2016 - present.

Zi Li
Visiting Ph.D. Student
Fall 2014 - Fall 2016.


Visiting Scholars

Dr. Fan Jia
Beijing Jiaotong University
May 2014 - June 2015.

Dr. Qingqi Pei
Xidian University
August 2014 - August 2015.

Dr. Fan Jiang
Xian Univ. Posts & Telecom.
Jan 2016 - Jan 2017.© COPYRIGHT 2018 Yao Liu, University of South Florida.